Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim

Kolorowy pasek

Dodatki mieszkaniowe

Co to jest dodatek mieszkaniowy?

Jest to forma pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Wypłata dodatków należy do zadań własnych gminy.

Ustawa (Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych - Dz.U. 2001 Nr 71, poz 734 z późn. zm.) wskazuje krąg osób uprawnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Przysługuje on:

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

 Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy?

 Pierwszy warunek - średni dochód na miesiąc.
 

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się dodając wszystkie dochody brutto osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania (ale nie podatku) oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.
 

UWAGA:Muszą to być dochody brutto (czyli z podatkiem) z 3 ostatnich miesięcy sprzed daty złożenia wniosku. Do dochodów nie wlicza się m.in.: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe), dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, jak też dodatków mieszkaniowych.
 

Średni dochód na miesiącoblicza się dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym.

O dodatek można ubiegać się, jeśli po obliczeniu okazuje się, ze średni dochód na jedną osobę nie przekracza:

- 175% kwoty najniższej emerytury (brutto) - dla osoby mieszkającej samotnie
-  125% kwoty najniższej emerytury (brutto) - dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby
Wysokość najniższej emerytury zmienia się w ciągu roku, w zależności od waloryzacji świadczeń. 

UWAGA: O dodatek można ubiegać się, gdy dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest większy od wyżej wymienionych, ale kwota tej nadwyżki nie może przekroczyć wysokości dodatku. W takiej sytuacji przysługujący dodatek obniża się o tę kwotę.

 Drugi warunek - powierzchnia zajmowanego lokalu.
 

Przy ustalaniu powierzchni (użytkowej) lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia takie jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym potrzebom. Nie wlicza się: balkonów, tarasów,  pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.
Ustalona w ten sposób powierzchnia (użytkowa) nie może być większa niż powierzchnia określona w ustawowo (powierzchnia normatywna).

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, także w sytuacji gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

 1. 30% albo
 2. 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa od:

 

 

powierzchnia
normatywna

ustępstwa dopuszczone
w ustawie

ustępstwa dopuszczone
w ustawie

dla 1 osoby

35 m2

+30%=45,5 m2

+50%=52,25 m2

dla 2 osób

40 m2

+30%=52 m2

+50%=60 m2

dla 3 osób

45 m2

+30%=58,5 m2

+50%=67,25 m2

dla 4 osób

55 m2

+30%=71,5 m2

+50%=82,25 m2

dla 5 osób

65 m2

+30%=84,5 m2

+50%=97,25 m2

dla 6 osób

70 m2

+30%=91,0 m2

+50%=105 m2

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej m2 powierzchni lokalu niż dopuszcza ustawa. Dodatkowe warunki:

 • Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.
 • Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2. Dokumentem potwierdzającym konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju jest orzeczenie o niepełnosprawności (wydane przez PCPR).

UWAGA: Nie przyznaje się dodatku jeśli jego wysokość miałaby być niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

Jak należy załatwić dodatek mieszkaniowy?

 1. Należy udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Staromiejska 8, pok. 7) i pobrać formularz wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 2. Z wnioskiem trzeba udać się do administracji domu. Musi ona potwierdzić takie dane jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (czyli miesiąc, w którym składany jest wniosek).
 3. Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące (sprzed daty złożenia wniosku - przykład: wniosek składany jest w maju - dochody wypłacone w miesiącach: luty, marzec i kwiecień).

Dołącza się niezbędne zaświadczenia, oświadczenia w zależności od sytuacji rodziny.

 1. Kompletny wniosek, zawierający dokumenty potwierdzające wysokość dochodów i koszty utrzymania mieszkania, składa się w MOPS-ie.
 2. Miesiąc od złożenia wniosku wnioskodawca jest zobowiązany do odebrania decyzji administracyjnej w sprawie dodatku mieszkaniowego.

Wraz z wnioskiem do wglądu należy złożyć następujące dokumenty:

 • umowę najmu lokalu, przydział lokalu spółdzielczego bądź inny dokument poświadczający prawo do zamieszkania w danym mieszkaniu (np. notarialny akt własności) będący również potwierdzeniem powierzchni mieszkania;
 • aktualny wymiar płaconego czynszu (w mieszkaniu komunalnym - tzw. aneks do umowy - wyszczególnia opłaty za eksploatację mieszkania, wysokość płaconego ryczałtu za wodę wg ilości zamieszkujących osób i inne opłaty);
 • fakturę za wodę i kanalizację (z wpłatą z miesiąca w którym składany jest wniosek) o ile w lokalu opłata za wodę i kanalizację nie jest naliczana ryczałtowo;
 • dochody z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających miesiąc w którym składany jest wniosek: dla osób pracujących - zaświadczenie o wysokości zarobków po odjęciu składek ZUS i kosztów uzyskania przychodu za ww. okres, dla emerytów i rencistów - odcinki z emerytury/renty za okres 3 m-cy poprzedzających złożenie wniosku wraz z aktualną decyzją ZUS przyznającą świadczenie, odcinki bądź zaświadczenie z Urzędu Pracy - w razie pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń wypłacanych przez PUP, dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku - własnoręcznie podpisane oświadczenie (pod odpowiedzialnością karną z art. 233 par. 1 Kodeksu Karnego) o braku dochodu bądź o wysokości osiągniętego dochodu z prac dorywczych z 3 miesięcy od daty złożenia wniosku;
 • właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkości użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu a także rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu. (np. faktura za wodę i kanalizację, książeczka wywozu nieczystości stałych).

UWAGA! Może istnieć konieczność przedłożenia innych dokumentów w zależności od sytuacji osobistej/dochodowej!!!

Ww. dokumenty składający wniosek musi przechowywać przez okres 3 lat.

Pracownik przyjmujący wniosek może zażądać przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w domu osoby składającej wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, zapyta wówczas o posiadane zasoby pieniężne, nieruchomości, ruchomości itp., odmowa złożenia oświadczenia majątkowego stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. Istnienie rażącej dysproporcji między faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy ustalonym w wyniku wywiadu środowiskowego, a dochodami zadeklarowanymi we wniosku również stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby starającej się o pomoc. Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek bezpośrednio do rąk

Kiedy dodatek wstrzymuje się?

Jeśli osoba, której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco czynszu za lokal, to wypłata dodatku jest wstrzymywana do czasu pokrycia należności. Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną pokryte w ciągu 3 miesięcy od dnia ich powstania.

Odwołanie się od decyzji

Odwołanie od decyzji instytucji przyznającej dodatki mieszkaniowe należy złożyć (za pośrednictwem Kierownika MOPS) w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2004-08-05 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2004-08-05 00:00:00
Ostatnia zmiana:2012-02-06 14:23:51
Ilość wyświetleń:1000

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij