Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim

Kolorowy pasek

Referat Organizacyjny

 REFERAT ORGANIZACYJNY - Or

Referatem kieruje 

Do zadań Referatu Organizacyjnego należy w szczególności:

 1. Ewidencjonowanie i udostępnianie aktów prawnych stanowionych przez organy gminy.
 2. Prowadzenie dokumentów związanych ze stanem prawnym jednostek organizacyjnych gminy (statuty, regulaminy).
 3. Ewidencjonowanie porozumień zawartych pomiędzy gminą a innymi instytucjami oraz organizacjami.
 4. Aktualizacja Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
 5. Prowadzenie spraw związanych ze składanymi w Urzędzie skargami, wnioskami, interwencjami oraz interpelacjami radnych.
 6. Prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów i referendów.
 7. Prowadzenie spraw dotyczących publikowania aktów prawa miejscowego.
 8. Ewidencjonowanie protokołów i zaleceń pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej.
 9. Przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez burmistrza pracownikom Urzędu oraz dyrektorom i pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych.
 10. Obsługa organizacyjno - techniczna narad zwoływanych przez Burmistrza.
 11. Koordynowanie współpracy z Kancelarią Prawną.
 12. Organizowanie pracy sekretariatu Burmistrza.
 13. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, w tym: a) prowadzenie akt osobowych i bieżąca ich aktualizacja, b) prowadzenie karty ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym: pracę w poszczególnych dobach roboczych, w tym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy, a także dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy; c) ustalanie okresów zatrudnienia uprawniających do nagród jubileuszowych oraz prowadzenie karty wysługi lat, d) przygotowywanie dokumentacji emerytalnej i rentowej pracowników,
 14. Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych.
 15. Nabór i zatrudnianie pracowników we współpracy z referatami Urzędu.
 16. Organizowanie spraw związanych z okresowymi ocenami pracowników.
 17. Kontrola dyscypliny pracy, w tym prawidłowego wykorzystania zwolnień lekarskich.
 18. Organizowanie szkoleń pracowników, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych form doskonalenia zawodowego pracowników.
 19. Prowadzenie kontroli okresowych, profilaktycznych badań lekarskich pracowników.
 20. Rozliczanie ekwiwalentów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.
 21. Wydawanie pracownikom skierowań na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie.
 22. Organizowanie praktyk studenckich, staży, prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych.
 23. Prowadzenie spraw związanych ze składanymi oświadczeniami majątkowymi i lustracyjnymi.
 24. Koordynowanie elektronicznej sprawozdawczości GUS.
 25. Administrowanie budynkiem Urzędu, planowanie jego remontów i ich realizacja, dbałość o odpowiedni stan techniczny budynku, utrzymanie czystości i porządku, ochrona i zabezpieczenia mienia.
 26. Zaopatrzenie materiałowo - techniczne Urzędu w media, urządzenia i artykuły biurowe, środki czystości oraz przegląd i konserwacja urządzeń biurowych, alarmowych, monitorujących, sprzętu i wyposażenia teletechnicznego, ppoż. itd.
 27. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych znajdujących się w budynku Urzędu wraz z ich oznakowaniem.
 28. Gospodarowanie samochodem służbowym.
 29. Koordynowanie obsługi telekomunikacyjnej Urzędu, w tym telefonii stacjonarnej i komórkowej.
 30. Prowadzenie archiwum zakładowego, brakowanie akt, przekazywanie akt do archiwum państwowego.
 31. Zamawianie tablic informacyjnych, szyldów, wywieszek, pieczęci oraz ewidencja pieczęci i pieczątek.
 32. Dokonywania prenumeraty czasopism, aktów prawnych, wydawnictw urzędowych.
 33. Zlecanie ogłoszeń do mediów.
 34. Kompleksowe ubezpieczanie majątku gminy.
 35. Organizacyjno-techniczne przygotowywanie sesji i komisji Rady.
 36. Sporządzanie i prowadzenie zbioru protokołów posiedzeń Rady.
 37. Prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady oraz przekazywanie ich do realizacji Burmistrzowi lub innym właściwym jednostkom.
 38. Przekazywanie uchwał organom nadzoru.
 39. Przekazywanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
 40. Prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego i udostępnianie do publicznego wglądu.
 41. Prowadzenia spraw finansowych związanych z funkcjonowaniem Rady.
 42. Nadzorowanie terminowego udzielania odpowiedzi przez zainteresowane jednostki na wnioski komisji i interpelacje radnych.
 43. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem honorowego obywatelstwa.
 44. Prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków radnych.
 45. Współpraca z organami jednostek pomocniczych Gminy i udzielanie im niezbędnej pomocy o charakterze organizacyjno-technicznym.
 46. Współdziałanie z Referatem Gospodarki Finansowej w sprawach dotyczących działalności finansowej organów jednostek pomocniczych.
 47. Przygotowywanie wyborów ławników sądowych.
 48. Przygotowywanie wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy.
 49. Gromadzenie dokumentacji dotyczącej jednostek pomocniczych gminy.
 50. Prowadzenie spraw dotyczących reklamowania mającego na celu zwolnienie z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
 51. Nadzór nad techniczną infrastrukturą informatyczną Urzędu.
 52. Dobór oraz zakup sprzętu komputerowego zgodnego z potrzebami sieci informatycznej Urzędu.
 53. Administrowanie informatycznym systemem sieciowym Urzędu.
 54. Współpraca z autorami we wdrażaniu oprogramowania użytkowego wykorzystywanego w Urzędzie.
 55. Zaopatrzenie w materiały eksploatacyjne do komputerów i drukarek oraz niezbędne części zamienne.
 56. Nadzór nad łączem internetowym.
 57. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
 58. Nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej oraz prowadzenie strony internetowej gminy.
 59. Prowadzenie spraw związanych z realizacją gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi a w szczególności przygotowywanie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pożytku publicznego, sporządzanie umów na ich realizację oraz przyjmowanie sprawozdań z wykonania zadań publicznych.
 60. Kontrola merytoryczna wykorzystania udzielonych dotacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 61. Rejestracja i prowadzenie ewidencji samorządowych instytucji kultury.
 62. Nadzór merytoryczny nad wykorzystaniem dotacji udzielonych samorządowym instytucjom kultury, dla których organem założycielskim jest gmina Miasteczko Śląskie.
 63. Prowadzenie sprawi związanych z ochroną zdrowia mieszkańców gminy.
 64. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Burmistrza w dziedzinie kultury.
 65. Zamawianie i dystrybucja materiałów promujących miasto.
 66. Prowadzenie spraw dotyczących flagi i herbu miasta.
 67. Podejmowanie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, w szczególności zmierzających do tworzenia warunków w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu i turystyki na terenie miasta oraz umożliwiających osiąganie wyznaczonych celów publicznych.
 68. Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań.
 69. Wspieranie działań organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 70. Współdziałanie z jednostkami oświaty w zakresie organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, inicjowanie działań i ich koordynacja.
 71. Współdziałanie z właściwymi organami i organizacjami w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; w zakresie zagospodarowania turystycznego terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz prawidłowej eksploatacji istniejących urządzeń rekreacyjnych.
 72. Zarządzanie infrastrukturą sportową oraz czuwanie nad jej stanem technicznym i planowanie oraz zlecanie niezbędnych napraw, remontów, budowy nowych urządzeń.
 73. Organizowanie imprez sportowych, turystycznych, krajoznawczych i współpraca w tym zakresie z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stowarzyszeniami i innymi podmiotami działającymi na terenie gminy.

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Nowak
Data utworzenia:2011-12-30 10:52:17
Wprowadził do systemu:Agnieszka Nowak
Data wprowadzenia:2011-12-30 10:52:19
Opublikował:Agnieszka Nowak
Data publikacji:2011-12-30 15:01:50
Ostatnia zmiana:2017-02-09 09:31:10
Ilość wyświetleń:1887

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij